© Kabudo Martial Arts

Grandmaster Minh Nguyen 9th DAN SHODAI SOKE HANSHI Karate Shotokan - KABUDO Head of IKSSKF (International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation)