© Kabudo.Karate VKS
Kabudo Martial Arts - Kabudo Kampfsport Kampfsport und Naturheilkunst
Thái cực đạo Lịch   sử   của   Thái   cực   đạo   trải   dài   hơn   2000   năm.   Thái   cực   đạo   hiện   đại   bắt   đầu   từ   năm   1955   do   Choi   Hong   Hi   tổng hợp   lại   và   đổi   mới   từ   nhiều   trường   phái   võ   Triều   tiên   khác   nhau.   Cuối   thập   kỷ   60   Thái   cực   đạo   đã   đến   Đức   và   hiện nay được phát triển trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của World Taekwondo Federation (WTF) .   Liên   đoàn   Đức   Deutsche   Taekwondo   Union   (DTU)       nằm   trong   Europäischen   Taekwondo   Union   (ETU)    là   thành   viên của WTF.