© Kabudo Martial Arts

 Grandmaster Minh Nguyen 9th DAN SHODAI SOKE HANSHI Karate Shotokan - KABUDO  Head of IKSSKF (International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation) Grandmaster Thanh Ngo 10th DAN HANSHI Karate Shotokan - Shorin-Ryu - KABUDO  Co-Founder of IKSSKF (International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation) Grandmaster Thanh Winter-Luong 10th DAN SOKE HANSHI Karate Shotokan - KABUDO  Co-Founder of IKSSKF (International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation) Grandmaster Celal Agkun 10th DAN HANSHI Karate Shotokan  Co-Founder of IKSSKF (International Karate  Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation)
International Karate Shotokan - Shorin Ryu - KABUDO Federation